Garden FB
Biodesign Pools FB

Projekt unijny

P.H.U „Garden” realizuje projekt pn. „Udoskonalenie ekologicznej technologii budowy niecek basenowych przy wykorzystaniu materiałów polimerowych oraz wodoodpornych membran w przedsiębiorstwie P.H.U Garden” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Celem projektu jest znaczące udoskonalenie istniejącej już technologii budowy basenów.
Efektem końcowym będzie powstanie produktu innowacyjnego w skali kraju na podstawie pierwotnej technologii, z którego zostaną wyeliminowane dotychczasowe wady.
Wartość projektu : 466 133,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 322 124,50 PLN

Nasze realizacje